Privacyverklaring

Sportbedrijf Almelo hecht veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring?
Stel uw vraag dan gerust per e-mail aan
info@sportbedrijfalmelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportbedrijf Almelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportbedrijfalmelo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Sportbedrijf Almelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Sportbedrijf Almelo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Sportbedrijf Almelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens twee jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportbedrijf Almelo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportbedrijf Almelo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sportbedrijf Almelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportbedrijf Almelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportbedrijfalmelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sportbedrijf Almelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan  noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Onze details

Sportbedrijf Almelo B.V. is gevestigd aan de Stadionlaan 60 te Almelo.

We zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer 06092034.

U kunt contact met ons opnemen:

 per post: Sportbedrijf Almelo B.V. Stadionlaan 60, 7606 JZ Almelo;

 telefonisch, op 0546-863636 of

 per e-mail: info@sportbedrijfalmelo.nl

Privacy rechten van de werknemer/sollicitant

Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant of werknemer informatie te geven over:

 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • de manier waarop wij dat doen;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of eventueel buiten Europa;
 • hoe lang wij jouw gegevens bewaren;
 • hoe wij deze gegevens beveiligen. 

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw (privacy)rechten in het kader van jouw positie als werknemer/sollicitant van/bij  onze organisatie. Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij adviseren je deze informatie goed door te lezen.

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw personeelsnummer, zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Gronden waarop wij volgens AVG jouw gegevens mogen verwerken

Wij verwerken jouw gegevens om één of meerdere van de volgende redenen: 

 • de gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan;
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (denk bijvoorbeeld aan het correct afdragen van belastingen en premies of de identificatieplicht);
 • de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben (denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er een juridische procedure speelt of dreigt en wij verweer moeten kunnen voeren) of; 
 • een situatie van levensbelang (bijvoorbeeld in een noodsituatie, zoals bij een ongeval of bij een aandoening waarbij er voor jou acute zorg nodig is). In dat geval is het voor ons nodig om over jouw persoonsgegevens te kunnen beschikken om bijvoorbeeld medicijnen toe te dienen (denk aan gezondheidsinformatie bij een ernstige allergie, epilepsie of suikerziekte), hulp te kunnen regelen of anderen te kunnen informeren (zoals jouw familieleden);
 • wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor bepaalde handelingen.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Je bent verplicht ons de gevraagde gegevens te verstrekken als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan, deze uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt ook denken aan gegevens die nodig zijn om jou aan te kunnen melden voor een pensioenregeling, collectieve (zorg) verzekering of leaseregeling. Je kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan dat betekenen dat wij jou niet in dienst (kunnen) nemen of je geen gebruik kunt maken van bepaalde voorzieningen.

De gegevens die wij van jou verwerken

Wij verwerken alleen de volgende gegevens van jou:

Sollicitanten

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • jouw bankrekeningnummer / IBAN (voor eventuele vergoeding die je maakt in verband met het sollicitatietraject);
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;    
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • de afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;    
 • de uitvoering of toepassing van een wet.

Werknemers

Wij verwerken in de personeelsadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren, zoals jouw e-mail adres;
 • jouw bankrekeningnummer / IBAN; 
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder het eerste bolletje;
 • jouw nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over jouw functie of jouw voormalige functie en gegevens over de aard, de inhoud en de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst; 
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw aanwezigheid op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 • gegevens die in jouw belang worden opgenomen met het oog op jouw arbeidsomstandigheden;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde. Het kan hierbij (voor zover relevant) ook gaan om gegevens over jouw gezinsleden en voormalige gezinsleden;
 • gegevens met het oog op (het organiseren van) de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij jou bekend zijn;
 • de verklaring omtrent gedrag; 
 • gegevens die anderszins nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen: 

 • het geven van leiding aan jouw werkzaamheden;
 • de behandeling van personeelszaken;
 • het vaststellen en (laten) uitbetalen van jouw salaris;
 • het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst;
 • jouw opleiding;
 • de bedrijfsmedische zorg die voor jou van toepassing is;
 • het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • de verkiezing van de leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering van een voor jou geldende arbeidsvoorwaarde;
 • het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van werknemers en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;
 • het verlenen van ontslag;
 • de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;
 • het innen van vorderingen. Hieronder wordt ook verstaan het uit handen geven van een vordering aan bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder;
 • het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • jouw overgang naar of tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep van bedrijven waarmee wij zijn verbonden;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wij verwerken in de salarisadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

 • jouw naam, voornamen, voorletters, een eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, en jouw bankrekeningnummer;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan die bedoeld is bij het vorige bolletje;
 • jouw nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
 • gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van jouw salaris, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan jou of ten behoeve van jou;
 • gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van jou;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op een voor jou geldende arbeidsvoorwaarde. Het kan hierbij (voor zover relevant) ook gaan om gegevens die betrekking hebben op jouw gezinsleden en voormalige gezinsleden;
 • gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor een of meerdere van onderstaande doelen:

 • het berekenen, vastleggen en betalen van jouw salaris, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan jou of ten behoeve van jou;
 • het ten behoeve van jou berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
 • een voor jouw geldende arbeidsvoorwaarde;
 • de personeelsadministratie;
 • het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het einde van jouw arbeidsovereenkomst;
 • de overgang van jou naar of jouw tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep van bedrijven waarmee wij in een groep zijn verbonden;
 • het verlenen van ontslag;
 • het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens in principe alleen voor onszelf in het kader van het sollicitatietraject en de (uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens ons gegevens verwerkt. Een paar voorbeelden:

 • ziekte en re-integratie: gegevens worden verstrekt aan arbodienst (Healthcare), de bedrijfsarts en/of UWV;
 • een loonbeslag: gegevens worden verstrekt aan de deurwaarder;
 • pensioenen: gegevens worden verstrekt aan de uitvoerder van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds;
 • (arbeidsongeschiktheids)verzekeraar: gegevens worden verstrekt aan verzekeraar / tussenpersoon.

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan  noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Het beveiligen van jouw persoonsgegevens

De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Onze details

Sportbedrijf Almelo B.V. is gevestigd aan de Stadionlaan 60 te Almelo.

We zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer 06092034.

U kunt contact met ons opnemen:

 per post: Sportbedrijf Almelo B.V. te postbus 93, 7600 AB  Almelo;

 telefonisch, op 0546-863636 of

 per e-mail: info@sportbedrijfalmelo.nl