Wat beweegt de Almelose middelbare scholier

Voortdurend in beweging

Wat beweegt de Almelose middelbare scholier?

Dat bewegen een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en ontwikkeling van jongeren, staat zonder meer vast. Toch is de sportdeelname onder jongeren de afgelopen jaren sterk gedaald en vertegenwoordigen jongeren de grootste groep van leden die de sportvereniging verlaten. De steeds veranderende motivatie en interesses van jongeren is hierbij een invloedrijke factor. Dit maakt dat sportverenigingen vraaggericht moeten denken. Maar: wat zijn voor Almelose jongeren redenen om wel of niet deel te nemen aan sport? En hoe kunnen we hen stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen?

Stel je eens voor dat alle jongeren in 2040 lekker in hun vel zit en voldoende bewegen. Een gezonde toekomst, datwil toch iedereen?

Kirsten Veerman heeft namens Sportbedrijf Almelo in het kader van het lokaal sportakkoord ‘Actief Almelo’ onderzoek gedaan naar deze doelgroep. In dit artikel worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

Betekenisgeving sport

Voor Almelose jongeren heeft sport een belangrijke betekenis. Het heeft een positief effect op hun gezondheid en bevordert het concentratievermogen. Bovendien wordt sport gezien als effectieve vrijetijdsbesteding die stressverlagend werkt.

Gezondheid is belangrijk, plezier des te meer

Almelose jongeren hebben drie beweegredenen die er met kop en schouders bovenuit steken: voor het plezier, het aanleggen en onderhouden van sociale contacten én het verbeteren van sport specifieke vaardigheden. Zij zien graag een uitdagend en veelzijdig aanbod aangeboden worden door een trainer die kennis heeft over de sport en die hen op eigen niveau kan laten trainen. Dit draagt bij aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en verkleint de kans op sportuitval.

Sport moet leuk zijn

Wanneer sport niet leuk is, lijken de positieve gezondheidseffecten door sport te zijn vergeten en zullen Almelose jongeren afhaken. Invloedrijke factoren hierbij zijn de samenstelling van het team, de sfeer in het team en het gebrek aan een gekwalificeerd verenigingskader.

Niet-sporters hebben een gebrek aan tijd en motivatie

Niet-sporters die in het verleden niet eerder een sport hebben beoefend, zeggen hier simpelweg niet voor gemaakt te zijn. Zij beschikken wel over de capaciteit en gelegenheid om een sport te beoefenen, maar het ontbreekt bij hen aan motivatie. Niet-sporters die eerder wel een sport hebben beoefend in verenigingsverband, weten vaak niet welke sport zij leuk vinden of zijn gestopt vanwege het gebrek aan tijd door andere verplichtingen als huiswerk. Daarnaast ervaren zij een drempel wanneer zij nieuw bij een vereniging binnenkomen. Daar komt bij dat zij ook niet meteen de sport specifieke vaardigheden even goed beheersen als de rest uit het team. Dit maakt hen onzeker en zorgt dat de sportdeelname uitblijft.

Waar liggen kansen voor sportverenigingen?

Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij de organisatie van (sport)activiteiten, zodat zij kunnen meedenken en meedoen. Het opzetten van een jeugdbestuur en/of activiteitencommissie en inzetten op gerichte ledenwerving waarbij ouders worden betrokken lijkt een geschikte strategie om het aandeel van de georganiseerde sport in de sportmarkt te vergroten.

Daarnaast ervaren Almelose jongeren veel schooldruk waardoor zij het vaak niet zien zitten om daarnaast ook nog te gaan sporten bij een sportvereniging. In dit geval zou de sportvereniging niet te hard moeten optreden door hier consequenties aan te hangen wanneer jongeren een training of wedstrijd afzeggen. Goede communicatie tussen de vereniging en onderwijsinstelling zou ervoor zorgen dat Almelose jongeren het sporten bij een vereniging niet als verplichting zien, maar met plezier naar de training gaan.

Als laatste heeft de trainer invloed op het wel of niet sporten bij een sportvereniging. Almelose jongeren vinden het belangrijk dat een trainer differentiatie toepast, uitdagende trainingsvormen aanbiedt en inzet op teamgevoel (wij-denken). Daarnaast vinden Almelose jongeren het belangrijk dat zij zich bevinden in een positieve verenigingscultuur die uitdaagt, prikkelt en uitnodigt tot bewegen. Een cultuur waar kan worden genoten van sport, in hun vrijetijd of als vrijwilliger.

Interesse?

Er liggen nog voldoende onbenutte kansen om nieuwe jeugdleden aan jouw vereniging te binden. Wil jouw vereniging binnenkort ook aan de slag met een plan om doelgericht meer jongeren te werven? Neem dan contact op met Petra Bruggeman. Wij denken graag mee en hebben al verschillende verenigingen maatwerk kunnen bieden bij het creëren van een goede match tussen sportvraag en aanbod.

Petra Bruggeman

Medewerker Verenigingsondersteuning

p.bruggeman@sportbedrijfalmelo.nl