Algemene Voorwaarden

Zwembad Het Sportpark

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van onze algemene voorwaarden?
Stel je vraag dan gerust per e-mail aan
info@sportbedrijfalmelo.nl

Partijen: de gebruikers van de diensten van het zwembad (abonnementhouder) en Sportbedrijf Almelo (abonnementgever).

Zwemleskaart: een kaart waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan bepaalde zwemlesactiviteiten.

Abonnementhouder: een natuurlijk persoon die een abonnement, zwemleskaart of meerbadenkaart koopt bij zwembad Het Sportpark.

Bezoeker: een natuurlijk persoon die abonnementhouder of zwemleskaarthouder is of een losse kaart of een e-ticket heeft gekocht bij zwembad Het Sportpark.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Sportbedrijf Almelo.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld om veiligheid, orde, rust en hygiëne in Het Sportpark te waarborgen met als doel voor ieder een prettig verblijf te verzekeren. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, verplicht men zich alle aanwijzingen en voorschriften die door Sportbedrijf Almelo gegeven worden, op te volgen en gaat met tevens akkoord met de toepassing van camerabewaking.
 3. Indien gedurende het sportseizoen een wijziging in de Algemene Voorwaarden wordt aangebracht, worden op www.sportbedrijfalmelo.nl de nieuwe Algemene Voorwaarden gepubliceerd. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking.
  1. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportbedrijf Almelo te zijn ontvangen. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de abonnementhouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie. Dat geldt niet voor e-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd.
 4. Sportbedrijf Almelo behoudt zich het recht voor om faciliteiten van Sportbedrijf Almelo tijdelijk te sluiten, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
 5. Sportbedrijf Almelo behoudt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website sportbedrijfalmelo.nl.
 6. In het geval dat de Algemene Voorwaarden op onderdelen niet voorziet in een bepaalde situatie, vigeert artikel 12 uit deze algemene voorwaarden.

Recht op inhalen of restitutie van lesgeld

 1. Er vindt nooit restitutie van lesgeld plaats.
 2. Als een kind een les overslaat, dient men dit altijd te melden bij de receptie.
  1. Als het kind ziek is, dient men dit telefonisch of per e-mail te melden bij de receptie van zwembad Het Sportpark. Vanaf het moment van melding wordt het kind als kortdurend ziek geregistreerd.
  2. De eerste twee weken na de ziekmelding zijn altijd voor eigen risico. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
  3. Alleen als het kind een langdurige ziekte of blessure heeft (langer dan 2 weken), kunnen de lessen worden stopgezet. Het is noodzakelijk dat men dit vóór elke les direct doorgeeft aan de receptie van zwembad Het Sportpark (bellen naar 0546 863636 of mailen naar hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl). Deze regeling gaat niet op als dit achteraf wordt gemeld of door afwezigheid door vakantie. Nadat het kind beter is gemeld, wordt de maandkaart verlengd met de periode dat de kaart nog geldig was op het moment van ziekmelding.
 3. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, brengt Sportbedrijf Almelo de betrokkenen hiervan op de hoogte. Voor de gemiste zwemles wordt de leskaart verlengd. Lesgeld en e-tickets kunnen niet worden gerestitueerd.
 1. De inschrijving van abonnementen (hier valt een zwemleskaart ook onder) geschiedt met opgave van naam, adres- en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres).
 2. De gegevens van eenieder die zich inschrijft, worden opgeslagen in de administratie van Sportbedrijf Almelo. Sportbedrijf Almelo gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn te vinden bij de receptie en op de website van Sportbedrijf Almelo. Na betaling van inschrijfgeld ontvangt de deelnemer een zwempas.
 1. De tarieven worden jaarlijks, voorafgaand aan het sportseizoen, door de gemeente Almelo vastgesteld. Standaard worden de tarieven in de periode juli of augustus, afhankelijk van concrete data vallende in het nieuwe sportseizoen, aangepast. De tarieven kunnen worden aangepast naar aanleiding van de volgende punten:
  1. Gemeente Almelo is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen in overeenstemming met de stijging van de consumentenprijsindex.
  2. Gemeente Almelo is gerechtigd de tarieven aan te passen naar aanleiding van een collegebesluit op andere gronden dan punt 1.Indien de tarieven tijdens het seizoen worden aangepast, stelt Sportbedrijf Almelo de bezoekers daarvan in kennis door dit onder meer kenbaar te maken via sportbedrijfalmelo.nl.
 2. Indien de tarieven tijdens het seizoen worden aangepast, stelt Sportbedrijf Almelo de bezoekers daarvan in kennis door dit onder meer kenbaar te maken via sportbedrijfalmelo.nl.
 3. Sportbedrijf Almelo is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Het Sportpark niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de bezoeker tot nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 1. Een abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd en wordt verlengd op initiatief van de bezoeker.
 2. Een zomerabonnement geldt zolang het zomerseizoen duurt.
 3. Een meerbadenkaart van 10 keer is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.
 4. De zwemleskaart gaat in op de dag van de eerste zwemles en is één maand geldig. Vanaf dat moment sluit de geldigheid van de nieuwe zwemleskaart steeds direct aan op de verlopen maandkaart. De gebruiker is dus steeds aansluitend in het bezit van een geldige zwemleskaart. De gebruiker betaalt 10x per jaar het maandbedrag. Dit betreft 40 zwemlessen, deze dagen zijn terug te vinden op de zwemleskalender. De zwemleskaart is geldig tot de afgesproken datum of totdat het overeengekomen diploma is behaald. Daarna wordt het resterende saldo ingezet voor het vervolgdiploma, de overgebleven lessen (per les) omgezet naar drie keer vrij zwemmen of gerestitueerd: deze keuze is aan de bezoeker.
 1. Door Sportbedrijf Almelo wordt een abonnementsbewijs verstrekt in de vorm van een pas. Deze pas, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is, dient de bezoeker altijd bij zich te hebben en (op verzoek van een medewerker van Sportbedrijf Almelo) te kunnen tonen. pas is middels naam en pasfoto van de bezoeker in het ledenbestand aan de betreffende bezoeker gekoppeld. Zonder een pas wordt de toegang tot de faciliteiten van Het Sportpark geweigerd.
  1. Bij verlies of beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt Sportbedrijf Almelo de kosten voor het maken van een nieuwe pas in rekening voor een nieuwe pas
 1. Gedurende de looptijd van een abonnement is een tussentijdse opzegging niet mogelijk
 2. In geval van langdurige ziekte (langer dan 2 weken) of zwangerschap die het sporten van de abonnementhouder voor meer dan 3 weken belemmert, kan de overeenkomst tussentijds maximaal 3 maanden worden opgeschort. Het is noodzakelijk dat de abonnementshouder dit elke week direct doorgeeft aan de receptie van zwembad Het Sportpark (bellen naar 0546 863636 of mailen naar hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl). Deze regeling gaat niet op als dit achteraf wordt gemeld of door afwezigheid door vakantie.
 3. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 1. In Het Sportpark zijn huisregels (zie bijlage 1) van kracht. Deze regels zijn zichtbaar op meerdere plekken in de accommodatie en worden ook vermeld op de website van Sportbedrijf Almelo. Deze huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden. Elke bezoeker dient zich aan deze regels te houden en hiernaar te handelen.
 2. Alle aanwijzingen, die door de medewerkers van Sportbedrijf Almelo of door aangewezen contactpersonen worden gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd. Aan personen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde en de rust verstoren, kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 1. Aanwezigheid of deelname aan enige activiteit binnen Het Sportpark vindt plaats op eigen risico.
 2. Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, diefstal van eigendommen of zoekgeraakte voorwerpen van bezoekers.
 3. Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan eigendommen van de bezoeker door brand, stroomschade en andere denkbare calamiteiten.
 4. Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
 5. Bezoeker verklaart voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sportbedrijf Almelo aangeboden. Beperkende medische omstandigheden worden bij elk bezoek voor betreding van de accommodatie kenbaar gemaakt aan de receptie. Sportbedrijf Almelo heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.
 6. E-tickets: Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde e-mailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde e-mailadres.
 1. Sportbedrijf Almelo houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in het privacybeleid van Sportbedrijf Almelo.
 2. Sportbedrijf Almelo maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en sociale mediapagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Bezoekers die bezwaar hebben tegen het externe gebruik van zijn of haar beeltenis, dienen dit bij de receptie kenbaar te maken.
 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Sportbedrijf Almelo.
 2. Indien in het geval van een geschil onderling geen oplossing kan worden gevonden, is de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.