Algemene Voorwaarden

Het Sportpark Almelo

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van onze algemene voorwaarden?
Stel je vraag dan gerust per e-mail aan
info@sportbedrijfalmelo.nl

Partijen: de gebruiker van de diensten van het zwembad (abonnementhouder) en Sportbedrijf Almelo (abonnementgever).

Zwemleskaart: een kaart waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan bepaalde zwemlesactiviteiten.

Abonnementhouder: een natuurlijke persoon die een abonnement, zwemleskaart of meerbadenkaart koopt.

Bezoeker: een natuurlijke persoon die abonnementhouder is of een losse kaart of een E-ticket heeft gekocht.

 1. Sportbedrijf Almelo is gerechtigd de op het abonnementschap, of het e-ticket van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportbedrijf Almelo zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de abonnementhouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de abonnementhouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie. Dat geldt niet voor e-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd.
 2. Sportbedrijf Almelo behoudt zich het recht voor om faciliteiten van Sportbedrijf Almelo tijdelijk te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
 3. Sportbedrijf Almelo houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website sportbedrijfalmelo.nl.
 4. Sportbedrijf Almelo behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website sportbedrijfalmelo.nl. Standaard worden de tarieven in de periode augustus/september afhankelijk van concrete data vallende in het nieuwe sportseizoen aangepast.
 5. Sportbedrijf Almelo kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Sportbedrijf Almelo en de abonnementhouder. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van de locatie. Bij overtreding van deze toegangsregels door abonnementhouder heeft Sportbedrijf Almelo het recht om het abonnement in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van abonnementsgelden.

Recht op inhalen of restitutie van lesgeld

 1. Zwemles komt te vervallen op officiële feestdagen. Deze lessen worden niet gerestitueerd. In het tarief van de lesgelden is rekening gehouden met het uitvallen van de lessen tijdens feestdagen of het incidenteel missen van een les.
 2. Als uw kind één keer een les overslaat, hoeft u dit niet te melden bij de receptie.
  → Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch of per e-mail melden bij de receptie. Vanaf het moment van uw melding wordt uw kind als kortdurend ziek geregistreerd.
  → De eerste twee weken na de ziekmelding zijn altijd voor uw eigen risico.
  → Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
  → Alleen als uw kind een langdurige ziekte of blessure heeft kunt u de lessen stopzetten. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) van uw kind is het noodzakelijk dat u dit direct doorgeeft aan de receptie van Zwembad Het Sportpark (telefoonnr. 0546 863636 of per e-mail: hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl). U dient een bewijs van afspraak met de huisarts/specialist ziekenhuis te overleggen. Korte ziekteperiodes worden niet vergoed.
  → Deze regeling gaat niet op als u dit achteraf aan ons meldt of door afwezigheid door vakantie.
  → Nadat u uw kind heeft beter gemeld, wordt uw maandkaart verlengd met de periode dat uw kaart nog geldig was op het moment van de ziekmelding.
 1. De inschrijving geschiedt met opgave van naam, adres- en contactgegevens. In geval van een betaling door middel van automatische incasso wordt gevraagd naar een getoond en geldig legitimatiebewijs en een recent bankafschrift met bankpas (niet ouder dan 2 maanden), waarvan een kopie zal worden vervaardigd en in de administratie van Sportbedrijf Almelo bewaard zal worden.
 2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Sportbedrijf Almelo en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Sportbedrijf Almelo gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 8a.
 4. Aan inschrijving zijn kosten verbonden. Deze zijn beschikbaar bij de receptie en op de website van Sportbedrijf Almelo. Na betaling van inschrijfgeld ontvangt de deelnemer een zwempas.
 1. Een abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd en wordt verlengd op
  initiatief van de klant.
 2. Een zomerabonnement loopt af aan het einde van het zomerseizoen.
 3. Een meerbadenkaart van 10 keer is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.
 4. De zwemleskaart gaat in op de dag van de eerste zwemles en is één maand geldig. Vanaf dat moment sluit de geldigheid van de nieuwe maandkaart steeds direct aan op de verlopen maandkaart. U bent dus steeds aansluitend in het bezit van een geldige maandkaart. De zwemleskaart is geldig tot de afgesproken datum en/of totdat het overeengekomen diploma is behaald. Daarna wordt uw resterende saldo ingezet voor het vervolgdiploma, de overgebleven lessen (per les) omgezet naar drie keer vrij zwemmen of gerestitueerd.
 1. Door Sportbedrijf Almelo wordt een abonnementsbewijs verstrekt in de vorm van een pas. Deze pas, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is, dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Sportbedrijf Almelo. De pas is middels naam en pasfoto van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt Sportbedrijf Almelo €6,- in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een pas wordt toegang tot de faciliteiten van Sportbedrijf Almelo geweigerd.
 2. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Sportbedrijf Almelo niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 1. Gedurende de eerste contractsperiode is een tussentijdse opzegging van een abonnement niet mogelijk.
 2. Tussentijdse opzegging of opschorting van een jaar- of 4 maanden abonnement en van meerbadenkaarten is niet mogelijk.
 3. In geval van een medische aandoening of zwangerschap die het sporten voor meer dan 3 weken belemmert, wordt de overeenkomst tussentijds maximaal 3 maanden opgeschort. Sportbedrijf Almelo kan om een doktersverklaring of bewijs van afspraak met huisarts/ specialist ziekenhuis vragen.
 4. E-tickets kennen geen wettelijke ‘afkoelingsperiode’ van 7 dagen omdat het om een vorm van vrijetijdsbesteding gaat. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 1. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Sportbedrijf Almelo is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
 2. Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Sportbedrijf Almelo.
 3. Sportbedrijf Almelo is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
 4. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld en E-tickets worden niet gerestitueerd.
 5. Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sportbedrijf Almelo geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoorletsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwem- of sportzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Sportbedrijf Almelo heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.
 6. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Sportbedrijf Almelo mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt.
 7. E-tickets: Sportbedrijf Almelo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.

Sportbedrijf Almelo houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in het Privacybeleid van Sportbedrijf Almelo.

Sportbedrijf Almelo maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.